Služby a další produkty

Základní servisní služby

V případě závady na Vaší ČOV TOPAS se pokuste odhalit příčinu závady podle instrukcí příslušného provozního řádu a následně přistupte k jejímu odstranění svépomocí. Pokud se Vám závadu nepodařilo odstranit, zjistěte co nejvíce následujících údajů velikost, výrobní číslo a datum zakoupení Vaší ČOV. Poté zavolejte na některé z níže uvedených servisních telefonních čísel nebo pište na e-mail: servis@topolwater.com.

 • 327 582 881
 • 327 582 882
 • 602 253 540

Osobní odběr náhradních dílů je možný, ale jen po předchozí telefonické domluvě!

Pravidelné servisní služby

Vlastníkům čistíren TOPAS nabízíme uzavření smlouvy na pravidelnou servisní údržbu s frekvencí návštěv podle požadavku zákazníka. Předmětem smlouvy může být:
 • Běžná údržba
 • Odběr vzorků
 • Oprava menších závad – výměna membrán, trysek, savic, apod.
 • Rozšířená podpora Po – Pá  8 – 18 hod, So – Ne 8 – 16 hod

Projekty domovních ČOV

Součástí doplňkových služeb, které nabízíme k našim kontejnerovým čistírnám TOPAS je zpracování projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení na úřadech. Cena za zpracování projektu a vyřízení povolení se řídí aktuálním ceníkem. Lhůta pro zpracování projektu se pohybuje v rozmezí 3 – 4 týdny (s ohledem na potřeby zákazníka) a vyřízení povolení je velmi individuální, ale nejčastěji probíhá 3-6 měsíců.

O tom, zda potřebujete zhotovit projekt, ověřený autorizovanou osobou v oboru vodohospodářských staveb, by měli vždy rozhodnout na stavebním úřadě, příslušném místu instalace Vaší čistírny. Závisí to především na tom, kam budete vyčištěnou vodu vypouštět, ale v naprosté většině případů, jde o vodní dílo a postupujete-li zákonným způsobem, budete pravděpodobně projekt potřebovat.

Projekt si můžete zajistit sami u svého projektanta (musí být osobou autorizovanou v oboru vodohospodářských staveb) nebo si ho můžete nechat zpracovat naším projektantem před nebo při pořízení čistírny TOPAS.

Pro zpracování projektové dokumentace od Vás budeme požadovat doložení těchto dokumentů:

 1. Objednávkový formulář – vyplněný a podepsaný (slouží jako závazná objednávka k vyhotovení PD)
 2. Situace s těmito vyznačenými údaji:
  • rozměry nemovitosti
  • zakreslení umístění čistírny, včetně vzdálenosti ČOV od nemovitosti
  • místo vypouštění vyčištěné odpadní vody z ČOV – potok, rybník, rozstřikování na pozemek, dešťová kanalizace (potřebujete souhlas správce kanalizace), zasakování (je nutné doložit hydrogeologický průzkum)
  • zákres stávajících studní na pozemku investora i na přilehlých pozemcích
  • zapojení ČOV – zakreslit stávající domovní rozvaděč nebo místo instalace rozvodnice objednané s čistírnou
 3. Podélný profil nebo výškové schéma (lze ho zakreslit do situace) obsahující:
  • Sklon terénu
  • Průměr odpadního potrubí
  • V jaké hloubce pod terénem je položeno odpadní potrubí z nemovitosti
  • Hloubku zaústění výtokového potrubí z čistírny do recipientu (vodoteče)
  • Hloubku obecní dešťové kanalizace pod terénem (zajistit si povolení, ve většině případů se nelze napojit)
 4. Hydrogeologický posudek – Pouze v případě zasakování, ale možný je i v případě zálivky (viz info od příslušného vodoprávního úřadu, zda-li ho pro zálivku budou také požadovat)

Na základě těchto dodaných podkladů Vám zpracujeme projektovou dokumentaci, jejíž součástí je technická zpráva, výkresová část a dokladová část. Dokumentaci Vám předáme v šesti kopiích.

Podklady nám můžete předat osobně, poštou nebo elektronicky. Jejich okopírování si zajistíme. Nejvhodnější pro zpracování projektu jsou originální soubory ve formátech dwg, pln, nebo obvyklé typy souborů jpg, doc a pdf.

Jaké projekty zpracováváme?

 • Domovní ČOV
 • Obecní (komunální) ČOV
 • Průmyslové ČOV (jatka, mlékárny, výroba nápojů apod.)
 • Rekonstrukce ČOV (domovní, obecní)

Typy zpracovávané projektové dokumentace

 • Studie s vypracováním optimální varianty
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Související služby (zaměření terénu, zajištění povolení k vypouštění)
U všech námi realizovaných obecních a průmyslových ČOV nabízíme služby související se zajištěním jejich provozu a pravidelnou údržbou, včetně dálkového přenosu dat na dispečink firmy, případně i do sídla investora (provozovatele).
Mezi nabízené služby patří:
 • Zajištění funkce odborného zástupce provozu
 • Zajištění zkušebního provozu
 • Vedení technickohospodářské evidence (ISPOP, Český statistický úřad, výpočet stočného, Majetková a provozní evidence)
 • Pravidelné odběry a analýza vzorků
 • Denní dálková kontrola – pravidelné stahování a vyhodnocování dat, havarijní SMS
 • Pohotovostní i běžné opravy ČOV v případě poruchy
 • Pravidelná preventivní kontrola technologie
 • Další související služby (např. pravidelná likvidace kalů, zajištění elektro revize, zajištění dodávek energií a chemikálií)
 • Vyhodnocení provozování, případně dodání podkladů nutných ke zpracování hlášení pro státní správu
 • Na vyžádání možná přítomnost při kontrolách orgánů státní správy
 • Zpracování žádostí, vyjádření, provozních a kanalizačních řádů, plánů obnovy, aj.

Jde o nový typ nádrže na kapaliny, který je patentově chráněnou kombinací ocelových profilovaných plechů a termoplastů. Využívá výhod obou typů materiálů. Ocel přenáší statické zatížení konstrukce a plast zajišťuje vodotěsnost a protikorozní ochranu ocele.

Jedná se skutečně o jediný typ plastových nádrží, které nevyžadují obetonování ani při osazení pod hladinou spodní vody.

Možnosti využití nádrží:

– Čistírny odpadních vod
– Nádrže na vodu (dešťovou, odpadní, pitnou)
– Nádrže na chemické látky 

Výhody:

– Garantovaná vodotěsnost nádrže
– Dlouhodobá životnost  s vyloučením koroze
– Odolnost proti  působení chemických látek
– Statický výpočet  dle individuálních požadavků
– Velikost a tvar nádrže dle potřeb zákazníka
– Možnost zhotovení větších nádrží přímo na staveništi
– Výborná tepelná izolace

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.