Legislativa

Podle současné platné legislativy se povolování domovních čistíren řeší buď cestou klasického vodoprávního řízení s následným vydáním „Povolení k vypouštění odpadních vod“ nebo u certifikovaných čistíren, označovaných značkou shody CE se postupuje jednodušším způsobem, tzv. na „Ohlášení“. Hlavní rozdíly mezi oběma způsoby jsou následující:

„Povolení k vypouštění odpadních vod“

 • Vyžaduje odběr vzorků akreditovanou laboratoří, obvykle 2x ročně.
 • Vydává se na omezenou dobu (nejčastěji na 10 let).

„Ohlášení“

 • ČOV musí splňovat požadovanou účinnost čištění, stanovenou pro danou lokalitu.
 • Jedenkrát za dva roky je nutná kontrola technického komisaře.
 • Není nutné odebírat vzorky odpadní vody.
 • Vydává se na neomezenou dobu.

O způsobu a podmínkách povolení čistírny v dané lokalitě se vždy před jejím zakoupením nejprve informujte na místně příslušném vodoprávním úřadě, kde Vám sdělí podrobnosti. Náležitosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních upravuje NV č. 57/2016 Sb., zatímco vypouštění odpadních vod do vod povrchových upravuje NV č. 401/2015 Sb.

Čistírny TOPAS splňují všechny požadované parametry v převážné většině lokalit už ve standardním provedení. Pouze ve vodárensky chráněných lokalitách je třeba zvolit vhodné doplňkové příslušenství.

Možnosti využití vyčištěné vody

Způsoby likvidace domovních odpadních vod:

Při likvidaci odpadních vod lze využít některou z následující možností:

1. Jímka (žumpa) na vyvážení odpadních vod

 • Stavbu jímky povoluje stavební úřad.
 • Jde o vodotěsnou bezodtokou nádrž.
 • Jímka je pravidelně vyvážena na čistírnu odpadních vod.
 • Vyvážet jímku na zemědělské anebo jiné pozemky je nezákonné.

2. Septik se zemním filtrem, popř. kořenová čistírna odpadních vod

 • Povoluje vodoprávní úřad na základě individuálního projektu jako vodní dílo. Vždy s povinností odběru vzorků vody na odtoku. Nelze povolit ohlášením!
 • Septiky bez dočištění se dnes již nepovolují z důvodu nedostatečné účinnosti čištění (pouze cca 30 %).
 • Fakticky platí, že pokud kombinace zařízení septik s pískovým filtrem má dosáhnout účinnosti čištění jako domovní čistírna (min. 95%) jsou investiční náklady obvykle dvojnásobné než na ČOV. Platí tedy, že instalovat např. levné tříkomorové septiky se z dlouhodobějšího hlediska nevyplatí, protože toto technické řešení není schopné plnit nejen naše současné, ale ani výhledové zákony, kdy pravděpodobně budou muset být septiky doplněny biologickou čistírnou nebo vyváženy na ČOV jako jímka.

3. Domovní ČOV

 • Povolení tohoto vodního díla přísluší vodoprávnímu úřadu.
 • Dochází k odtoku vyčištěné vody do povrchových vod (potok, rybník, řeka, vodní nádrž apod.) nebo k zasakování do vod podzemních.
 • Pokud máte v blízkosti čistírny potok, řeku nebo rybník, pak je nejlepším způsobem likvidace odpadní vody její vypouštění do vodoteče.
 • Při zasakování vyčištěné vody do podzemních vod si musíte nechat zpracovat hydrogeologický posudek, který zhodnotí podloží a odtokové poměry v místě instalace ČOV. Na jeho základě pak vodoprávní úřad povoluje nebo zamítá instalaci ČOV.

4. Domovní ČOV, doplněná zásobní nádrží na vyčištěnou vodu

 • Tato varianta předpokládá další využití odpadní vody, obvykle k zálivce. Umožňuje také zpětné využití odpadní vody v domácnosti (WC, praní, technická voda, apod.).
 • V tomto případě se též jedná o vodní dílo a předpokládá se, že se přebytečná voda bude zasakovat do vod podzemních prostřednictvím “půdního filtru”. K tomu je pak třeba povolení a hydrogeologický posudek.

Potřebujete poradit s výběrem ČOV? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.