Časté dotazy


60 g
Pro ČR a střední Evropu je normovaná spotřeba 150 l. Jako hygienické minimum se uvažuje 100 litrů na osobu za den. S vyšší spotřebou (nad 200 l/den) se obvykle počítá pro čistírny v Anglii, Itálii, Rusku a nejvyšší spotřeba až 280 l/den je v USA a Kanadě.
Na ČOV TOPAS 5 je nejvýznamnějším spotřebičem energie membránový kompresor s příkonem cca 60 W, denní spotřeba el. energie je tedy 24 x 60 = 1,44 kWh/den, což představuje 525,6 kWh/rok. Dále je možné si spočítat, že při aktuální průměrné ceně cca 3,85 Kč za 1 kWh (říjen 2015) to činí cca 5,5 Kč za den a tedy asi 2025 Kč za rok. Tato spotřeba je však počítána pro případ, kdy dmychadlo pracuje nepřetržitě celý den, resp. celý rok. Pokud však uvažujeme, že ČOV pracuje větší část dne v regulovaném chodu, pak se tyto náklady výrazně snižují. U nových typů ČOV TOPAS závisí tedy doba chodu dmychadla nejen na počtu osob, které ČOV trvale využívají (tedy na velikosti přítoku), ale také na nastaveném koeficientu koncentrace znečištění odpadní vody.
ČOV má kalkulovanou životnost 25 let. Přičemž tento údaj je pro stabilitu pláště ČOV. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující. Vnitřní technologie ČOV má uvažovanou životnost 20 let. Fólie provzdušňovacích elementů má životnost 12 let (cena výměny cca 1000,-). Životnost dmychadla je uvažována 8 let (cena výměny cca 4000,-) při výměně cívek po 4 letech (cena výměny cca 1000,-) a výměně membrán po 2 letech (cena výměny cca 600,-). Posledním mechanicky pracujícím prvkem je řídící hladinový plovák. Tam se uvažuje životnost taktéž cca 8 let (cena výměny cca 400,-). POZOR, VÝŠE UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
5%. A pro stavební firmy, které provádí i montáž 7%. Nicméně jméno zprostředkovatele musí být při koupi přímo potvrzeno kupujícím. Dále funguje systém dávání slevových kupónů na 5% při koupi další ČOV (kupón má své číslo, jež je spárováno s prodanou ČOV).
ČOV je mnohem méně infekční než žumpa. Je to způsobeno za prvé z principu menším objemem odpadních vod a menšími rozměry zařízení jako takového, ale hlavně díky rozdílným procesům v obou zařízeních probíhajícím. V žumpě probíhají anaerobní procesy, jejichž finálními produkty jsou kromě biomasy obvykle voda a bioplyn skládající se převážně z methanu a sirovodíku, což jsou jedovaté plyny a sirovodík navíc značně zapáchá. Další fakt je, že v anaerobních procesech dochází jen v minimální míře k odstranění patogenních mikroorganizmů, které mohou způsobovat infekční onemocnění. Zatímco v čistírně odpadních vod aerobního typu dochází díky oxidaci vody a všech látek v ní obsažených k jejich čištění a zároveň dezinfekci. Je prokázáno, že 99% všech patogenních mikroorganizmů obsažených v surové odpadní vodě je v procesu aerobního čištění v čistírnách odpadních vod díky oxidaci zlikvidováno. Finálními produkty aerobního čištění odpadních vod jsou kromě biomasy voda a oxid uhličitý. Tedy nezávadné a nezapáchající plyny. Jako dezinfekci odtékající vyčištěné odpadní vody lze navíc systém ČOV dovybavit o dezinfekci chlorací, či UV lampou. Další možností je instalovat si dočištění na membránové mikrofiltraci s chlorací, kde dojde k odfiltrování všech částic až po bakterie.
V principu se jedná o kontinuální systém s předřazenou vyrovnávací nádrží, který využívá přerušení provzdušňování aktivace pro její automatické odkalování. Originalita technického řešení spočívá v tom, že pokud je přítoková nádrž odčerpaná, přeruší se provzdušňování aktivační nádrže (podobně jako u systémů SBR), následně se odčerpá přebytečný kal z aktivace, čistí se povrch dosazovací nádrže a pere se vzduchem pískový filtr. Po celou dobu této regenerační fáze se provzdušňuje přítoková komora.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích ano. Nicméně se uvádí, že pouze pokud je to technicky a ekonomicky možné. Tedy je pak otázka vysvětlení těchto pojmů při posuzování konkrétních případů. Nicméně není zřejmý legální způsob vymáhání, či postihy při nedodržení této povinnosti.
Z hlediska kvality vody ano. Musí však být bezpečně regulováno množství, aby nemohlo dojít k přeplavení čistírny.
 

Konstrukce čistírny

 • 100% statická odolnost konstrukce pro všechny typy uložení v zemi i nad zemí bez obetonování, díky patentově chráněným oceloplastovým nádržím.
 • Osazení u domovních čistíren je možné jen na pískový podsyp.
 • Kompletní výrobek, v ceně je vše bez dokupování nástavců, poklopů, kontejnerů na dmychadla, časovačů chodu a podobných "nezbytností" jako u jiných čistíren.
 • Variabilní hloubka přítoku do 1,2 m ve standardu. Za příplatek pouze pro hloubky přítoku od 1,2m do 2,0m.
 • Samonosná konstrukce i pro varianty se zásobníkem vyčištěné užitkové vody do 5,5m3 nebo s kalojemem až na 3 roky provozu čistírny.

Technologie

 • Běžné čistírny využívají technologie s ručním řízením a nastavováním, které se na městských čistírnách používaly před 40 lety a vyžadovaly odbornou obsluhu. Nové čistírny TOPAS využívají současnou úroveň řízení a automatizace používaný na obecních čistírnách v dnešní době, kdy je odborná obsluha velmi drahá.
 • ČOV TOPAS neobsahují žádné ruční ani elektronické prvky, které musí u běžných čistíren nastavovat majitel, pokud je schopen pochopit návod. Čistírna TOPAS si po zapnutí sama změří přítok a nastaví se na optimální režim s minimální spotřebou elektrické energie.
 • Měření množství odpadní vody a plynulá regulace chodu dmychadla podle skutečného zatížení čistírny – bez nutnosti nastavovat časové spínače.
 • Garance biologické funkce čistírny minimálně 3 měsíce od přerušení přítoku splašků - testováno úspěšně ve Švédsku na přerušení přítoku po dobu 6 měsíců. Čistírny TOPAS jsou proto velmi vhodné pro rekreační objekty.
 • Vyrovnávací a egalizační nádrž na přítoku, která zachycuje nárazové přítoky, koncentrované chemikálie, tuky, hrubé nečistoty, apod. Tím je maximálně chráněna biologická funkce čistírny.
 • Samostatný kalojem s automatickým odkalováním aktivační nádrže.
 • Signalizace a popis poruchových stavů.
 • Dálkový přenos dat, včetně možnosti monitorování, obsluhy a nastavování parametrů servisním střediskem pomocí SMS.
 • Špičková kvalita vody na odtoku, dosahovaná pomocí patentově chráněného automaticky praného pískového filtru (EP - evropský patent), případně doplněného o UV desinfekci a chemické dávkování koagulantu.
 • Veškerá technologie u malých čistíren je pro snadný servis vyjímatelná, bez nutnosti vyčerpat nádrž čistírny.